Børnepolitisk Udvalg

Formål:

Udvalgets opgave er at følge den børnepolitiske udvikling og fremkomme med forslag til initiativer inden for området.

 

Udvalgets opgaver og beføjelser:

 • Synliggøre DUI-LEG og VIRKEs børnepolitiske holdning internt og eksternt i forhold til parti og fagbevægelse og samfund som helhed.
 • Udvalget arbejder med en række temaer hen over året og stiller sig til rådighed i forbindelse med debatter, presse, oplæg mm.
 • Udvalget kan udtale sig på vegne af organisationen efter aftale med formanden eller sekretariatschefen.

 

Hvilke dele af Målprogrammet/Strategi 2020 understøtter udvalgets arbejde?

POLITIK I BØRNEHØJDE
Det gør vi ved…

 • At samarbejde på tværs af organisationer, både internationalt og nationalt.
 • At arbejde på udbredelse af børnekonventionen i blandt Danmarks børn.
 • At sætte børns grundlæggende rettigheder på dagsorden i alt vores virke både internt og eksternt.
 • At kæmpe for at FN’s Børnekonvention bliver en del af dansk lovgivning.
 • At komme med nye svar på, hvordan børns rettigheder for beskyttelse mod krige, vold, misbrug og udnyttelse kan sikreres.
 • At kæmpe for børns ret til medbestemmelse, indflydelse, deltagelse og ytringsfrihed i DUI og resten af det danske samfund.

 

Samarbejde, mødefrekvens og kommunikation:

 • Udvalget er forpligtet til at sende referater fra udvalget til dui@dui.dk.
 • Referater sendes efter møderne til dui@dui.dk til national arkivering.
 • Alle landsudvalg mødes en gang årligt sammen med hovedbestyrelsen, for dels at videndele og dels i fællesskab udvikle organisationen.
 • Et udvalgsmedlem udpeges efter landsmødet.

 

Milepæle og tidslinje for udvalgets arbejde:

 • 4 møder årligt eller efter behov.
 • Udvalget udarbejder et årshjul til godkendelse i HB med milepæle og tidsplan.