Bygningsudvalget

Bygningsudvalget forvaltes af Hovedbestyrelsen.

Formålet med Bygningsudvalget

Bygningsudvalget yder lån til afdelinger og organisatoriske led i DUI-LEG og VIRKE med følgende formål:

 • Renovering og forbedring af afdelingernes lokaler, såvel lejede som egne lokaler.
 • Nybygninger.
 • Større aktivitetsmaterialer (for eksempel søsportsudstyr).
 • IT-udstyr til administrative formål.
 • Andre formål der godkendes af udvalget.

Du kan desuden kontakte Bygningsudvalget i forbindelse med teknisk rådgivning og økonomiske forhold omkring lokaler, afdelingshuse, feriekolonier og lignende.

Alle ansøgninger behandles af Hovedbestyrelsen ud fra en konkret vurdering i hvert enkel tilfælde.

Projekter, der er igangsat inden en ansøgning har været behandlet i er for ansøgerens egen regning og risiko.

Kontakt og ansøgning

Hent ansøgningsskemaet ved at trykke på billedet eller klik HER

Henvendelse til Bygningsudvalget sker igennem sekretariatschef Claes Horne Kjældgaard på mobil 25 16 72 81 eller mail claes@dui.dk

Renter

Renten på alle lån udgør 4 % p.a.

Undtaget herfra er lån til aktivitetsmaterialer, som er rentefri såfremt der maksimalt lånes 50.000 kr. og at lånet afdrages indenfor 3 år. Der oprettes i den forbindelse et gældsbrev.

Pantsikkerhed

Ved optagelse af lån på mere end 50.000 kr. skal der som udgangspunkt etableres et pantebrev eller et ejerpantebrev i ejendommen. Omkostningerne for udfærdigelse af pantebrev hos Arbejdernes Landsbank, er 2.000 kr.

Såfremt man ønsker tinglysning af sit pantebrev, er tinglysningsafgiften på 1,45% af pantebrevets hovedstol samt en fast tinglysningsafgift på 1.640 kr. pr. pantebrev.

Et pantebrev eller ejerpantebrev er i princippet gyldigt, blot det er underskrevet, men ikke tinglyst. Hvis kreditor ikke får tinglyst pantebrevet, er kreditor ikke beskyttet mod f.eks. udlæg.

Alle låneomkostninger betales af låntager.

Lånestørrelse

Der kan højst ydes lån på 1,0 mio kroner.

Egenfinansiering

Ved lån på mere end 500.000 kr. er der et krav om en egenbetaling på mindst 25 % af det samlede projekt.

Egenbetalingen kan godt bestå af andre lån (såfremt det ikke har panteret eller er efterstående i lånet) eller tilskud fra bidragydere.

Løbetid

Lån ydes med maksimal løbetid på 20 år.

Ved lån til bygninger på lejet grund, ydes lån maksimalt med en restløbetid der svarer til udløbsdatoen på lejen af grunden.

Betingelser for optagelse af lån

 • Optagelse af lån skal være godkendt på et afdelingsmøde.
 • Afdelingsarkivet på landsforbundet skal være opdateret.
 • Alle oplysninger som udvalget i øvrigt måtte ønske skal tilsendes udvalget, men inden sagsbehandling påbegyndes skal ansøgningen som minimum altid være vedlagt de bilag der står omtalt i ansøgningsskemaet.
 • Ved godkendelse af lån sker udbetaling af lånet under den betingelse, at der efterfølgende fremsendes et byggeregnskab på større renoveringer/ombygninger og at der sammen med byggeregnskabet vedlægges kopi af alle regninger på over 10.000 kr.
 • Lån som afdelingen har optaget skal være opført i afdelingens årsregnskab.
 • Ejes ejendommen hvor til der bevilges lån af en venne-/støtteforening, så skal vedtægterne for denne præcisere at ejendommen ved ophør af foreningen tilfalder et organisatorisk led indenfor DUI-LEG og VIRKE.

Misligholdelse af betaling:

Ved manglende betaling af ydelse vil der blive opkrævet morarenter på 4 % pr. løbende måned.

Morarenten udregnes af den forfaldne ydelse.

Her til opkræves der et rykkergebyr på 300 kr. pr. rykker.

Indfrielse/opsigelse

Lån kan altid indfries af låntager, ved indbetaling af lånets restsaldo.

Lån kan fra Bygningsudvalgets side opsiges med 6 måneders varsel, såfremt lånet misligholdes eller andre betingelser ikke overholdes.

 

Bygningsudvalget hed tidligere HAL-udvalget, og blev nedlagt i den daværende form pr. 31. december 2019. Beslutningen blev taget i Hovedbestyrelsen den 3. november 2019