Socialdemokratiet

Det mener Socialdemokratiet

Spørgsmål 1: Er FNs Konvention af barnets rettigheder dækkende, eller er der områder, hvor den bør udbygges?
– FNs børnekonvention understreger at børn har samme rettigheder som alle andre, men derudover har de også særlige rettigheder, fordi de er børn og har brug for særlig beskyttelse. Derfor har børn brug for en særlig konvention, der tager hensyn til dem, samtidig med at vi løbende arbejder med konkret at forbedre børns rettigheder og vilkår på alle områder.

Spørgsmål 2: Er der områder i den eksisterende FN-konvention, der bør slettes eller modificeres?
Nej, børns rettigheder er vigtige og konventionen er med til hele tiden at forbedre børns vilkår i hele verden.

Spørgsmål 3: Skal alle børn, der fødes i Danmark, have ret til at blive dansk statsborger
– Ja, hvis de ellers opfylder de betingelser der er for at opnå dansk statsborgerskab.

Spørgsmål 4: Bliver danske børn hørt nok i sager, der handler om dem (f.eks. ved skilsmisse eller tvangsfjernelse)?
– Børn bliver desværre ikke altid hørt godt nok i sager der vedrører dem. Det kan skyldes mange ting, men det er meget vigtigt at børnene bliver hørt. Derfor har regeringen også taget flere skridt imod at børn bliver bedre hørt – blandt andet ved at understrege det bedre i den eksisterende lovgivning, at børn skal høres og ved at indføre et børneombud, som skal sikre at børn får mulighed for at blive hørt særskilt.

Spørgsmål 5: Fungerer reglerne om tvangsfjernelse af børn godt nok? Hvis ikke, hvor kan de så forbedres?
– Tvangsfjernelse af børn er en meget indgribende foranstaltning. Derfor er det vigtigt at reglerne er meget klare og at barnets tarv altid kommer i første række. Det er vigtigt at det er en faglig og kompetent vurdering, der ligger til grund for en tvangsfjernelse og at barnets er blevet hørt, hvis det er muligt.

Spørgsmål 6: Er behandlingen af flygtningebørn – og ikke mindst de uledsagede børn, der søger asyl i Danmark – tilfredsstillende?
– Uledsagede mindreårige asylansøgere er en særligt sårbar gruppe med særlige behov. Det er en meget svær situation at befinde sig uden for sit hjemland uden sine forældre. Derfor gælder der også særlige retningslinjer for behandlingen af asylansøgninger fra uledsagede mindreårige asylansøgere, idet deres ansøgninger skal behandles hurtigt så de ikke skal vente alt for længe på at få en afgørelse. I forhold til hvor de skal bo, er der også taget hensyn til denne gruppes situation. De uledsagede mindreårige asylansøgere indkvarteres på særskilte centre, hvor der kun bor andre børn. På centrene er der døgnbemanding, og personalet har fokus på pædagogisk, psykologisk og social støtte. Børnene går i skole enten på asylcentret eller på en unge- og voksenskole uden for asylcenteret. Herudover har de uledsagede mindreårige mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter enten på centeret eller i lokalområdet. Det er vigtigt at der fortsat tages særlige hensyn til børn i asylsystemet.

Spørgsmål 7: Hvor gode er vi i Danmark til at sikre børns ytrings- og tankefrihed?
– Vi gør meget for at sikre at børn – såvel som alle andre – har mulighed for at bruge deres ytringsfrihed. Det er et grundelement i vores samfund og vores demokrati at man har ret til at ytre sig. Det gælder også for børn.

Spørgsmål 8: Hvor gode er vi i Danmark til at beskytte børn mod materiale, der skader deres velfærd, f.eks. på internettet?
– Internettet er svært at regulere og det er vigtigt vi løbende har fokus på at forbedre sikkerheden, så børn trygt kan færdes på internettet uden at skulle frygte for overgreb. Det er vigtigt at de voksne, der er i kontakt med børn hjælper til med at børn kan færdes trygt og sikkert på internettet

Spørgsmål 9: Er den danske indsats mod fysisk og psykisk mishandling af børn tilfredsstillende?
– Indsatsen er blevet styrket markant, hvilket også har været nødvendigt. Der har desværre de seneste år været nogle meget tragiske eksempler på børn, som er blevet mishandlet psykisk og fysisk og hvor vi som samfund har grebet alt for sent ind. Derfor er der blandt andet gennemført flere ændringer, som har skærpet kommunernes pligt til at handle hurtigt, hvis der er mistanke om at børn bliver udsat for overgreb.

Spørgsmål 10: Hvor gode er mulighederne for, at børn af etniske og religiøse minoriteter kan dyrke deres egen religion og kultur, samt bruge og udvikle deres eget sprog?
– Der er religionsfrihed i Danmark og det er vigtigt at understøtte et samfund hvor der er plads og mulighed for forskellighed.

Spørgsmål 11: Kan og skal vi gøre mere for at beskytte børn mod seksuel udnyttelse? I givet fald hvad?
– Seksuel udnyttelse af børn er et område som vi tager meget alvorligt. På verdensplan er det et meget stort problem og derfor skal en del af indsatsen også ske i et internationalt samarbejde, hvor landene imellem arbejder for at sikre børn mod seksuel udnyttelse og kriminalitet.

Spørgsmål 12: Er de danske regler for børns erhvervsarbejde gode nok?
– De danske regler er stramme, men det skal de også være. Når børn arbejder skal det ske under ordentlige løn og arbejdsvilkår. Børn skal ikke udnyttes eller være i risiko for ulykker på arbejdspladsen.

Spørgsmål 13: Er det rimeligt, at børn under 18 år kan sættes i fængsel eller varetægtsarrest sammen med voksne?
– Vi skal så vidt muligt undgå at børn afsoner sammen med voksne. Børn, som har begået kriminalitet har krav på og brug for en anden behandling end voksne. Det er vigtigt at børn, som har begået kriminalitet, ikke blot modtager en sanktion, men også modtager en socialfaglig indsats, som kan styrke deres muligheder for at blive en integreret del af samfundet.

Spørgsmål 14: Skal den kriminelle lavalder ændres?
– Nej.

Spørgsmål 15: Bliver der gjort nok for at gøre FN-konventionen om barnets rettigheder kendt blandt både børn og voksne i Danmark?
– Der kan altid gøres mere og det er vigtigt løbende at oplyse om børns rettigheder. Det er et ansvar som alle voksne, som arbejder med børn i dagligdagen skal være med til at løfte.

Spørgsmål 16: Bør Danmark vedtage en egentlig børnelov, der beskriver børns rettigheder?
– Børn skal være omfattet af den generelle lovgivning. Det er selvfølgelig vigtigt at sikre særskilt, at børns rettigheder bliver overholdt i al lovgivning, og ikke mindst sikre, at børn, på lige vilkår med voksne, har reelle muligheder for at klage og blive hørt i deres egne sager.

Spørgsmål 17: Skal FNs børnekonvention skrives direkte ind i den danske lovgivning?
– Det er afgørende for os at vi selvfølgelig overholder FNs børnekonvention og inddrager børns vilkår i den generelle lovgivning – derfor har vi også prioriteret at tage flere væsentlige skridt, som netop forbedrer børns rettigheder.

Spørgsmål 18: Er der brug for en børneombudsmand i Danmark?
– Der er oprettet et børneombud under Folketingets Ombudsmand, som styrker børns rettigheder og som opfylder de anbefalinger FN har fremsat om at styrke børns rettigheder i Danmark.