Liberal Alliance

Det mener Liberal Alliance

Spørgsmål 1: Er FNs Konvention af barnets rettigheder dækkende, eller er der områder, hvor den bør udbygges?
– Liberal Alliance mener, at FNs børnekonvention er dækkende, og at man i stedet for at udvide konventionen bør have fokus på hvordan den efterleves og hvordan flere børn eksempelvis kan nyde sikkerhed og komme i skole i det pågældende land. Det er positivt at så mange lande har ratificeret, så alle sender et signal om, at landene ønsker at kæmpe for børns rettigheder.

Spørgsmål 2: Er der områder i den eksisterende FN-konvention, der bør slettes eller modificeres?
– På det overordnede plan er konventionen dækkende – det væsentlige er fortolkningen og anvendelsen. Landene, der har ratificeret konventionen har meget forskelligt udgangspunkt. I stedet for at holde lange forhandlingsmøder mellem meget forskellige lande, om hvorvidt et komma skal flyttes, bør landene fokusere på reelt at forbedre børns opvækst og hverdag. Det vigtigste er her at sikre børns primære behov og forbedre deres levetilstand – ikke ændringer af FN konventionen.

Spørgsmål 3: Skal alle børn, der fødes i Danmark, have ret til at blive dansk statsborger?
– I Danmark er det sådan, at hvis ens mor eller far er statsborger, kan man også selv blive det. I Liberal Alliance synes vi det er et fint princip.

Spørgsmål 4: Bliver danske børn hørt nok i sager, der handler om dem (f.eks. ved skilsmisse eller tvangsfjernelse)?
– Nej, det mener vi ikke, de gør. Selvom det er lov, at børn skal høres, er det desværre sådan at mange glemmer at inddrage barnet både i forhold til skilsmisse og ved tvangsfjernelse. Der skal være et større fokus på barnets tarv – barnets bedste – sådan at barnets rettigheder kommer før forældrenes.

Spørgsmål 5: Fungerer reglerne om tvangsfjernelse af børn godt nok? Hvis ikke, hvor kan de så forbedres?
– Når man som barn bliver tvangsfjernet, er man i en meget skrøbelig position. Derfor er det vigtigt at sikre, at barnet får ro over en længere periode, så barnet ikke bliver skubbet fra sted til sted – enten mellem forskellige opholdssteder og/eller plejefamilier. Det vigtigste for et barn er at have en tæt kærlighedsrelation til en voksen, der har valgt barnet til og tager ansvar for barnet.

Spørgsmål 6: Er behandlingen af flygtningebørn – og ikke mindst de uledsagede børn, der søger asyl i Danmark – tilfredsstillende?
– I Liberal Alliance mener vi, at flygtningefamilier med børn skal have lov til at bo og arbejde uden for flygtningelejren, såfremt de samarbejder med myndigheder om deres sagsbehandling. Vi mener det er vigtigt, at børn kan have så almindelig et børneliv som muligt under de vanskelige vilkår det er at være et barn på flugt.

Spørgsmål 7: Hvor gode er vi i Danmark til at sikre børns ytrings- og tankefrihed?
– I Danmark er frihedsrettigheder en integreret del af vores demokratiske kultur og både børn og voksne kan sige hvad de mener uden at blive begrænset af stat eller andre myndigheder. Et kendetegn for de danske skoler er, at der er mange diskussioner, hvor alle har mulighed for at byde ind og ingen synspunkter ikke har ret til blive sagt højt. Det er vigtigt, at vi kæmper for, at alle har friheden til at ytre sig, og at vi ikke tager det for givet. For selvom det er lovligt at sige og tænke, hvad man vil, kan både børn og voksne dog blive begrænset af andre, der ikke kan lide deres synspunkter og truer dem til at tie stille.

Spørgsmål 8: Hvor gode er vi i Danmark til at beskytte børn mod materiale, der skader deres velfærd, f. eks på internettet?
– Internettet er et sted, hvor der kan findes informationer om alting. Derfor er det vigtigt at både forældre og skole skærmer og hjælper børn til at begå sig i det globale rum, sådan at de som voksne kan vælge informationer kritisk og finde det materiale, de er interesseret i. Mennesker der misbruger internettet til at true andre skal retsforfølges og straffes.
Sker der mobning på internettet skal skolen træde til og få det stoppet.

Spørgsmål 9: Er den danske indsats mod fysisk og psykisk mishandling af børn tilfredsstillende?
– Alt for mange børn oplever vold i hjemmet. Desværre er det ofte sådan, at en sag går tabt i bureaukrati og alt for mange regler. Det betyder, at børn der er udsat for overgreb nogle gange må blive alt for længe i en familie, hvor de ikke har det godt. Det er vigtigt, at voksne der ser, at et barn bliver voldeligt behandlet melder det til kommunen, og at kommunen straks griber ind – det er vores alles ansvar.

Spørgsmål 10: Hvor gode er mulighederne for, at børn af etniske og religiøse minoriteter kan dyrke deres egen religion og kultur, samt bruge og udvikle deres eget sprog?
– I Danmark er der frihed til at dyrke sprog og religion uafhængigt af hvor man kommer fra og hvilken religion man tilhører.

Spørgsmål 11: Kan og skal vi gøre mere for at beskytte børn mod seksuel udnyttelse? I givet fald hvad?
– Ja, børn der udsættes for seksuel udnyttelse skal straks fjernes fra dem der udøver volden og disse skal sættes for en domstol.

Spørgsmål 12: Er de danske regler for børns erhvervsarbejde gode nok?
– Børn der gerne vil arbejde skal have lov til det, hvis rammerne for det er gode nok, og de har tid til det ved siden af deres skole. Derfor mener vi også, at børn på 11 år skal have lov til lettere erhvervsarbejde. Det er også frihed at have muligheden for at tjene egen penge, og man kan lære meget om hvordan man begår sig med penge og på arbejdsmarkedet ved at have nogle få timers erhvervsarbejde ved siden af sin skole.

Spørgsmål 13: Er det rimeligt, at børn under 18 år kan sættes i fængsel eller varetægtsarrest sammen med voksne?
– Nej, det er ikke rimeligt. Liberal Alliance mener, at den kriminelle lavalder bør sættes ned til 12 år. Til gengæld må det være sådan, at der er særlige arrest for ungdomskriminelle, hvor de unge mennesker ikke kommer til at sidde i fængsel med voksne kriminelle. Børn og unge skal tilbydes uddannelse og mentorforløb sådan at risikoen for at de havner i kriminalitet igen reduceres.

Spørgsmål 14: Skal den kriminelle lavalder ændres?
– Se spørgsmål 13.

Spørgsmål 15: Bliver der gjort nok for at gøre FN-konventionen om barnets rettigheder kendt blandt både børn og voksne i Danmark?
– Børns rettigheder skal være en almindelig del af kulturen og institutionerne i Danmark, sådan at man møder børns behov og sådan at børn ikke selv behøver at kæmpe for deres frihedsrettigheder og deres ret til at være børn.

Spørgsmål 16: Bør Danmark vedtage en egentlig børnelov, der beskriver børns rettigheder?
– Nej, men vi bør stramme op de steder, hvor loven ikke fungerer, og hvor børn svigtes af systemet fordi de voksne har for travlt med regler og bureaukrati i stedet for at sikre børnenes behov.

Spørgsmål 17: Skal FNs børnekonvention skrives direkte ind i den danske lovgivning?
– Der er en række internationale konventioner, der beskytter forskellige grupper som eksempelvis børn, etniske minoriteter og kvinder. De er ikke ens i deres begrebs og beskyttelsesunivers. Hvis en person falder ind under flere kategorier og konventioner er skrevet ind i dansk lovgivning, vil det skabe unødvendig uklarhed og den pågældende persons retskrav. Det skaber usikkerhed om retstilstanden og retssikkerheden. Det handler ikke om at lave et lavere beskyttelsesniveau af børn, men om kvalitet i lovgivningen.

Spørgsmål 18: Er der brug for en børneombudsmand i Danmark?
– Børns rettigheder varetages bedst i det almindelige retssystem og det almindelige sociale system, så man ikke laver en kasse specielt til børn. Børns behov skal ikke ses adskilt fra det liv, de lever i deres familie og omverden.