Lejebetingelser

Lejebetingelser og vilkår

Generel information
Ved modtagelsen af lejeaftalen læs da venligst grundigt hele aftalen og de generelle lejebetingelser og vilkår i dette dokument.
Enhver ændring til aftalen som måtte være indgået mellem lejeren og ejeren skal bekræftes skriftligt for at være gældende. Ændringer til aftalen vil ikke betyde at lejekontrakten eller lejebetingelserne bliver ugyldige.

1. Ankomst til hytten
Såfremt intet andet er angivet i lejekontrakten, gælder lejeperioden fra 1. dag kl. 15.00 til sidste dag kl. 12.00.
Ankomst til hytten skal ske på lejeperiodens 1. dag inden kl. 18.00, såfremt intet andet er angivet på lejekontrakten eller medsendte papirer.
Evt. andet ankomsttidspunkt skal i god tid inden ankomsten aftales med Udlejer.
Udlejer kan ikke drages til ansvar, hvis for sen ankomst til hytten umuliggør adgang til denne på lejeperiodens 1. dag.

2. Ankomst og nøgleudlevering
Senest en uge før ankomst kontaktes vores opsynsperson Thomas Bager – 26 80 45 50 – thoba@dui.dk, og der aftales nærmere omkring ankomst og afrejse samt nøgleudlevereing. Kontaktoplysningerne findes ligeledes på https://www.dui.dk/km/kontakt/.

3. Deltagerantal
Hytten og den tilhørende grund, må ikke bebos af flere personer end det angivne maksimum antal (se lejekontrakten), som også inkluderer børn uanset deres alder.

4. Betaling
Se detaljer om betaling på siden “Priser og betaling”.

Når du har foretaget din indbetaling, erklærer du at have gjort dig bekendt og indforstået med de gældende leje- og betalingsbetingelser her på hjemmesiden.

Såfremt det fulde lejebeløb ikke er rettidigt indbetalt, kan Udlejer uden varsel annullere lejekontrakten. Lejer har intet krav på opfyldelse af lejekontrakten og udlejer har ikke nogen forpligtelse til at opfylde lejekontrakten.

5. Afbestilling og ændring af lejemål
Se detaljer om afbestilling på siden “Priser og betaling”.

Ved ændring af lejemål, kontaktes thoba@dui.dk på mail.

6. Udlejer’s annullering af aftalen
Udlejer kan ophæve aftalen i følgende tilfælde:

6.1 Hvis lejer eller en af dennes ledsagere vanrøgter hytten eller groft forsømmer
sine forpligtelser, så kan Udlejer – efter påbud – med øjeblikkelig virkning ophæve lejekontrakten. Udlejer bevarer sin ret til yderligere erstatning udover leje og depositum, indtil samtlige omkostninger er opgjort og betalt. Eventuelle meromkostninger i forbindelse
med hjemrejse, afholdes af lejer selv.

6.2 Hvis feriehuset ikke er klart til indflytning – på trods af – at Udlejer har
forsøgt alle muligheder og af uforudsete grunde, ikke kan overholde den indgåede aftale med lejer.
Udlejers ret til annullering består kun, såfremt Udlejer ikke er skyld i de til grund liggende omstændigheder,
og når Udlejer kan bevise omstændigheden, som har ført til annulleringen, og når Udlejer, hvis dette er muligt, har tilbudt lejer et tilsvarende hus. Hvis
lejer ikke accepterer erstatningshuset, kan Udlejer benytte sig af retten til at
annullere lejekontrakten. I så fald tilbagebetales det allerede indbetalte lejebeløb til lejer.

6.3 Såfremt lejer ikke overholder de angivne betalingsbetingelser og
betalingsfrister, er Udlejer berettiget til at annullere lejekontrakten.

7. Reklamationer
Reklamationer skal straks meddeles Udlejer. Efter afrejse modtages ingen reklamationer. Der tages forbehold for evt. trykfejl eller fejl på web-siten. De beskrevne afstande er vejledende og er angivet efter skøn i luftlinie og kan derfor kun benyttes til orientering.

8. Skader
Lejeren er forpligtet til at efterlade hytten ordentligt. Ved afrejse skal lejeren sørge for, at boligen overalt er opryddet og rengjort. Er der tilkøbt rengøring skal huset efterlades opryddet.
Eventuelle skader på hytten eller dets inventar, der opstår i lejeperioden, skal straks anmeldes til Udlejer. Hvis disse skader er opstået under lejers ferieophold, hæfter lejer selv for skaderne, som skal erstattes til udlejer. Ikke anmeldte skader, der er opstået og forårsaget af lejer under lejers ferieophold, vil blive krævet betalt af lejer. I det omfang, det er muligt, vil uanmeldte skader blive gjort gældende inden 1 måned efter lejeperiodens afslutning. Huset med inventar er brandforsikret, der er dog ingen forsikring på ting- og personskader for lejer.

9. Depositum
Se detaljer om depositum på siden “Priser og betaling”.

10. Ændring af lejekontrakten og prisforhøjelse
Ændringer eller afvigelser til lejekontrakten, der opstår efter indgåelse af denne, er kun tilladt, når disse ikke er foretaget af Udlejer mod bedre vidende og ikke har indflydelse på feriehusopholdet som helhed. Udlejer er forpligtet til straks at informere lejer om ændringer eller afvigelser til lejekontrakten.
Hvis ændringerne er væsentligt til ulempe for lejer, tilbyder Udlejer en omkostningsfri ombooking eller gratis afbestilling. Der ydes herudover ikke yderligere erstatning.

11. Ubenyttede aftalte ydelser
Såfremt lejer af grunde, som er Udlejer uvedkommende, undlader at benytte
eller gøre krav på de i lejekontrakten aftalte ydelser, har lejer ikke krav på delvis
tilbagebetaling.

12. I øvrigt
Alle Udlejers oplysninger er baseret på besigtigelse af hytten og -områderne og er afgivet efter bedste overbevisning.
Udlejer bestræber sig altid på at give korrekte og objektive informationer, der kan dog inden lejemålets begyndelse, ske ændringer.
Udlejer påtager sig intet ansvar for ændringer af forhold, der ikke vedrører selve hytten (f.eks. ændring af bademuligheder, fiskerettigheder, indførelse/forhøjelse af lokale skatter og afgifter, nedlæggelse af trafikruter, butikker m.m., vej- og byggearbejde, miljøskader m.m.), ligesom Udlejer ikke påtager sig ansvaret for en forringelse af ferieophold, når denne skyldes klimatiske forhold samt lokale bestemmelser og forordninger (f.eks. bade- forbud, knaphed på vand, lukning af swimmingpool m.m.).
Udlejer påtager sig intet ansvar i tilfælde af svigt eller brud på hyttens installationer, forstoppelse af afløb og kloak samt eventuelle forekomster af insekter og skadedyr.

Renovation:
Renovation foretages ikke altid på ind- og udflytningsdagen, men oftest i løbet af ugen.

Insekter
Hytten ligger i den frie natur tæt på vand. Derfor kan der forekomme insekter bl.a. hvepse, myrer og ørentvister.

Støjgener
Det daglige fortsætter, f.eks. byggearbejde, fly og trafikstøj og derfor kan der opstå støjgener. Vi er overbeviste om, at feriegæsten har forståelse for, at Udlejer ikke kan tage ansvar herfor.

Hytten udlejes i den rækkefølge, som de bookes af lejer.