Samværsregler

Lad os sætte forebyggelse på dagsordenen !

At blive seksuelt misbrugt af en voksen, er et af de største tillidsbrud et barn eller en ung kan opleve, og det vil forfølge dem resten af livet.

Frivillige medarbejdere i DUI-LEG og VIRKE yder til daglig et stort stykke arbejde, som giver mange børn gode oplevelser at bygge videre på. Men fordi vi kommer så tæt på dem, og fordi vi udgør en væsentlig del af mange børns voksennetværk, har vi også et fælles ansvar for at være med til at beskytte dem.

Seksuelt misbrug af børn er et emne, der kan være svært at tale om. Men som frivillige medarbejdere i DUI bliver vi nødt til at gøre det. Det er kun gennem åbenhed og dialog, vi kan gøre en aktiv indsats, for at forhindre seksuelle overgreb mod de børn og unge, der kommer i DUIs afdelinger.

Seksuelle overgreb mod børn vækker voldsomme følelser hos os alle. Samtidig kan den offentlige opmærksomhed omkring overgreb i foreningslivet, rokke ved den tillid, som forældre og børn skal  have til de frivillige medarbejdere i DUI. Konkrete sager kan også rokke ved den nødvendige tillid de frivillige medarbejdere imellem. Derfor er det vigtigt, at vi gør en aktiv indsats for at forebygge seksuelle overgreb ved at indhente børneattester, udarbejde samværsregler med mere. Vi har alle et ansvar for at beskytte børn og unge.

Når vi forebygger seksuelt misbrug i DUI, er det vigtigt, vi undgår at ende i en situation, hvor de frivillige medarbejdere ikke tør være tæt på børnene. Børn har som alle andre behov for kropskontakt, som når for eksempel en frivillig medarbejder tager et barn op på skødet for at trøste eller giver teenageren et bekræftende knus. Vi skal bare altid huske på, at det er barnets behov, der skal sætte grænsen for, hvor tæt de voksne skal være på dem.

Straffelovens bestemmelser om seksuelle overgreb

Af straffeloven fremgår det, at seksuelle overgreb mod børn er strafbare. Nedenfor er de relevante paragraffer refereret:

 • Blufærdighedskrænkelse kan straffes med fængsel (§232).
 • Det er strafbart at have samleje eller anden kønslig omgang med et barn under 15 år. (§ 210, 222, 224 og 225).
 • Det er strafbart at have samleje eller anden kønslig omgang med en person under 18 år, der er betroet en ”til opdragelse”, eller hvor det seksuelle forhold skyldes groft misbrug af alder og erfaring (§223, (224)). Også kaldet lærerparagraffen.
 • Det er strafbart at udbrede eller være i besiddelse af børnepornografisk materiale (§ 235).

Det vil altså sige, at frivillige medarbejdere i DUI ikke må have nogen form for seksuel omgang med de børn og unge under 18 år, der kommer i afdelingerne. Dette gælder også selvom den unge måske selv ønsker at indlede et seksuelt forhold.

Når I skal udarbejde samværsreglerne

Når I, i medarbejdergruppen, går i gang med at drøfte samværsregler, er det en god ide at tage udgangspunkt i en bred diskussion om, hvordan I har det med hinanden, og hvordan I opfører jer overfor hinanden til hverdag. Samtalen kan derefter udvides til mere specifikt at handle om, hvordan vi som voksne undgår at overskride børns fysiske grænser.

Når I er nået til enighed om, hvilke samværsregler der skal gælde i jeres afdeling, så skriv dem ned. Så I har noget konkret at forholde jer til. Husk at informere nye medarbejdere om samværsreglerne og meddel også forældrene, hvad I har drøftet og besluttet. Samværsreglerne skal være kendt af alle, så de er tydelige og der kan handles, når de bliver brudt.

Tag eksempelvis udgangspunkt i en diskussion og evaluering af de skrevne og/eller uskrevne regler, som afdelingen hidtil har haft:

 • Hvad er kravene til de frivillige medarbejdere?
 • Hvordan er man en god rollemodel for børnene?
 • Hvordan fungerer det nuværende samvær mellem børn og voksne i vores lokalafdeling?
 • Hvilke gode og dårlige erfaringer har vi?
 • I hvilke situationer er der størst risiko for, at børn og unge i vores afdeling kan få krænket deres blufærdighed eller på anden måde få overskredet seksuelle grænser?

Hvor går vores grænser:

 • Er det i orden at invitere et enkelt barn med hjem eller alene på tur?
 • Skal børn og voksne bade hver for sig på lejrture?
 • Hvad er acceptabelt sprogbrug osv.?

Tavshedspligt

I frivillige organisationer er der ikke tavshedspligt, som er pålagt ved lov. DUIs medarbejdere bør dog huske

på, at enhver borger er underlagt loven om private personers videregivelse af private oplysninger:

 • Det er strafbart uberettiget at videregive oplysninger eller billeder om en anden persons private forhold (§ 264 d)

DUIs frivillige medarbejdere skal altså behandle de private oplysninger, de gennem det frivillige arbejde får kendskab til, fortroligt. Det kan være oplysninger om seksuelle forhold, sociale problemer, sygdom eller misbrug.

Derudover har vi i DUI en såkaldt selvpålagt moralsk eller etisk tavshedspligt, der betyder, at man som DUI-medarbejder ikke må videregive nogen former for fortrolige oplysninger til uvedkommende. Det anses derfor også for uacceptabelt at sprede rygter og rende med sladder.

Hvis en anden frivillig medarbejder taler over sig anbefales det, at formanden eller andre fra bestyrelsen griber ind og tager en snak med vedkommende. Både af hensyn til det menneske den konkrete situation går ud over, og DUIs generelle omdømme.

Underretningspligt

Som frivillig medarbejder kan man imidlertid komme ud for en situation, hvor man får kendskab til oplysninger, som man hverken skal eller må tilbageholde.

I serviceloven er den generelle underretningspligt, som gælder for alle voksne i samfundet, beskrevet:

 • Enhver borger har pligt til at underrette kommunen, hvis de får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældrenes eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare. (§ 154)

Det vil sige, at hvis en frivillig medarbejder får kendskab til seksuelt misbrug, omsorgssvigt eller vold, kan vedkommende ikke dække sig under sin tavshedspligt, men har derimod pligt til at informere kommunen (eller politiet). Hvis du bliver i tvivl om, hvorvidt en situation er omfattet af underretningspligten, så kontakt formanden for din lokalafdeling, så I sammen kan tage stilling til sagen. I kan eventuelt henvende jer  anonymt til kommunen for at få rådgivning eller I kan ringe til Sekretariatschefen/Generalsekretæren, der vil hjælpe jer.

Samtale med jeres nye medarbejder

Vi kan altid bruge nye frivillige medarbejdere i DUI, og er super glade, når en person melder sig på banen.

Men for børnenes, de frivillige medarbejders og for den nye medarbejders egen skyld, er det vigtigt at undersøge, om der er basis for et godt fremtidigt samarbejde, inden I engagerer vedkommende i afdelingens aktiviteter. En helt naturlig måde at indlede samarbejdet med en ny frivillig medarbejder på, er derfor først at holde en samtale.

Så har I mulighed for at finde ud af, om den pågældende har holdninger og/eller problemer, der på længere sigt kan koste medarbejdergruppen en masse besvær og frustrationer – og i værste fald gøre skade på børnene. Samtidig giver det den nye medarbejder mulighed for at afgøre, om det frivillige arbejde er noget for hende/ham.

Når samtalen afholdes, skal man altid være to medarbejdere tilstede. Så kan man efter samtalen drøfte og nå frem til en beslutning om, hvorvidt vedkommende passer ind i afdelingen. I samtalen kan man komme ind på følgende punkter:

 • Præsenter formålet med samtalen for den pågældende så det er klart, at samtalen har et gensidigt formål – altså at den pågældende også selv får mulighed for at danne sig et indtryk af, om medarbejderrollen er noget for hende/ham.
 • Hvem er personen? Giv personen mulighed for at fortælle om sig selv, det vil sige sit arbejde, uddannelse, fritidsinteresser, familie, venner osv.
 • Spørg ind til personens motiv for at være medarbejder i afdelingen. Har den pågældende tidligere erfaringer med børn? Hvilket kendskab har personen til afdelingen og dens aktiviteter?
 • Hvordan ser den pågældende sig selv i medarbejderrollen?
 • Hvad er væsentligt i samværet med børn?
 • Præsenter foreningens formål, aktiviteter og retningslinjer, herunder de samværsregler I har udarbejdet.

Børneattester

Når der kommer en ny frivillig medarbejder i en DUI-afdeling, er et af de første skridt der skal tages, at vedkommendes børneattest indhentes. Af børneattesten fremgår det, om en person er straffet for overgreb mod børn under 15 år. I linket i højre siden, kan du læse, hvordan du indhenter børneattester.

Samværsregler

Den bedste måde at forebygge på er, at de frivillige medarbejdere sætter sig sammen og kommer til enighed om, hvilke regler der skal være for samværet mellem voksne og børn. Det kan være et svært emne at tale om, men det er vigtigt at skabe åbenhed omkring det, så der i afdelingen bliver et ”klima”, hvor det er naturligt, at alle kan og vil gribe ind, hvis en mistanke opstår.

Ring til DUI-LEG og VIRKEs Landsforbund, hvis I ønsker flere ideer til samværsregler.