Samværsregler og lovgivningen

Straffelovens bestemmelser om seksuelle overgreb

Af straffeloven fremgår det, at seksuelle overgreb mod børn er strafbare. Nedenfor er de relevante paragraffer refereret:

  • Blufærdighedskrænkelse kan straffes med fængsel (§232).
  • Det er strafbart at have samleje eller anden kønslig omgang med et barn under 15 år. (§ 210, 222, 224 og 225).
  • Det er strafbart at have samleje eller anden kønslig omgang med en person under 18 år, der er betroet en ”til opdragelse”, eller hvor det seksuelle forhold skyldes groft misbrug af alder og erfaring (§223, (224)). Også kaldet lærerparagraffen.
  • Det er strafbart at udbrede eller være i besiddelse af børnepornografisk materiale (§ 235).

Det vil altså sige, at frivillige medarbejdere i DUI ikke må have nogen form for seksuel omgang med de børn og unge under 18 år, der kommer i afdelingerne. Dette gælder også selvom den unge måske selv ønsker at indlede et seksuelt forhold.

 

Tavshedspligt

I frivillige organisationer er der ikke tavshedspligt, som er pålagt ved lov. DUIs medarbejdere bør dog huske

på, at enhver borger er underlagt loven om private personers videregivelse af private oplysninger:

  • Det er strafbart uberettiget at videregive oplysninger eller billeder om en anden persons private forhold (§ 264 d)

DUIs frivillige medarbejdere skal altså behandle de private oplysninger, de gennem det frivillige arbejde får kendskab til, fortroligt. Det kan være oplysninger om seksuelle forhold, sociale problemer, sygdom eller misbrug.

Derudover har vi i DUI en såkaldt selvpålagt moralsk eller etisk tavshedspligt, der betyder, at man som DUI-medarbejder ikke må videregive nogen former for fortrolige oplysninger til uvedkommende. Det anses derfor også for uacceptabelt at sprede rygter og rende med sladder.

Hvis en anden frivillig medarbejder taler over sig anbefales det, at formanden eller andre fra bestyrelsen griber ind og tager en snak med vedkommende. Både af hensyn til det menneske den konkrete situation går ud over, og DUIs generelle omdømme.

 

Underretningspligt

Som frivillig medarbejder kan man imidlertid komme ud for en situation, hvor man får kendskab til oplysninger, som man hverken skal eller må tilbageholde.

I serviceloven er den generelle underretningspligt, som gælder for alle voksne i samfundet, beskrevet:

  • Enhver borger har pligt til at underrette kommunen, hvis de får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældrenes eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare. (§ 154)

Det vil sige, at hvis en frivillig medarbejder får kendskab til seksuelt misbrug, omsorgssvigt eller vold, kan vedkommende ikke dække sig under sin tavshedspligt, men har derimod pligt til at informere kommunen (eller politiet). Hvis du bliver i tvivl om, hvorvidt en situation er omfattet af underretningspligten, så kontakt formanden for din lokalafdeling, så I sammen kan tage stilling til sagen. I kan eventuelt henvende jer  anonymt til kommunen for at få rådgivning eller I kan ringe til Sekretariatschefen/Generalsekretæren, der vil hjælpe jer.