Vedtægter

DUI-LEG og VIRKE

Trige afdeling

 

Vedtaget på afdelingsmødet den 17. januar 2010

§ 1: Formål

Afdelingens formål

DUI-LEG og VIRKE er en selvstændig, idébetonet børne- og ungdomsorganisation, der i samarbejde med forældre og andre, på arbejderbevægelsens demokratiske, socialistiske idégrundlag, har til formål:

–          at medvirke til at løse samfundets fritids- og opdragelsesproblemer ved at organi-sere inden- og udendørs fritidsaktiviteter for børn, unge, familier og andre voksne overalt i landet,

–          at udvikle børn og unge til selvstændig tænken og skaben, samt deres evner til at samarbejde og fungere i et fællesskab med andre,

–          at øge børns og unges rettigheder og indflydelse i familien, i skolen, i fritids-aktiviteterne og i samfundet som helhed,

–          at arbejde for en samlet børnepolitik, der sikrer bedre opvækstvilkår, helhed i hverdagen og lige muligheder for alle børn, unge og familier, samt at sikre børn og unge retten til beskyttelse mod psykisk og fysisk overlast,

–          at udbygge solidariteten med de socialt dårligst og svagest stillede børn, unge og familier,

–          at organisere aktiviteter, der giver familien større samværs- og udfoldelses-muligheder, oplevelser og indhold i fri-
tiden,

–          at arbejde for at sikre alle verdens børn ret til at leve i fred og frihed og fri for
økonomisk udbytning og undertrykkelse, gennem et aktivt solidaritets-, freds- og venskabsarbejde direkte med børn og
børneorganisationer i andre lande,

–          at udbygge respekten for, og tolerancen og solidariteten med andre mennesker, uanset social baggrund, race, køn, nationalitet og kulturbaggrund,

–          at udbygge børns og unges kreative evner til at udtrykke sig gennem sang, musik, teater og andre kulturaktiviteter,

–          at bevidstgøre børn og unge om nød-vendigheden af at bevare miljø og natur, og hindre at den økologiske balance
ødelægges af forurening og rovdrift på ressourcerne,

 

 

 

–          at fremme fællesskabet samt børns og unges sundhed og evne til samarbejde ved at organisere motionsorienterede idrætsaktiviteter som et alternativ til den elite-orienterede konkurrenceidræt,

–          at fremme børns og unges holdning til ligestilling mellem kønnene,

–          at støtte etableringen og driften af efterskoler, ungdomsklubber, børnebyer,
børne- og ungdomshuse, lejrpladser,
feriecentre og lignende samlings- og
væresteder for børn, unge og børne-
familier,

–          at arbejde for et samfund med politisk, økonomisk, socialt og kulturelt demokrati.

 

§2: Navn og område

Afdelingens navn og hjemkommune

DUI-LEG og VIRKE, Trige afdeling, der har hjemsted i Århus
kommune, er som selvstændig økonomisk enhed tilknyttet Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE.

 

§3: Medlemskab

Hvem kan optages som medlemmer?

Som medlemmer kan optages børn, unge, familier og enkeltpersoner i øvrigt, og lokale organisationer i arbejderbevægelsen, der
ønsker at arbejde for opfyldelse af formåls-paragraffen, og som betaler det fastsatte
kontingent.

 

§4: Opgaver

Afdelingens opgaver

Det er afdelingens opgave, at iværksætte
aktiviteter i lokalområdet i overensstemmelse med DUI-LEG og VIRKE’s formål samt landsmødets og hovedbestyrelsens vedtagelser.

 

§5: Afdelingsmødet:

Stk. 1.

Øverste myndighed

Afdelingens øverste myndighed er afdelingsmødet, der afholdes hvert år i januar eller
februar måned.

 

 

 

 

 

Tidsfrist for indkaldelse

Afdelingsmødet skal indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

 

Indhold på afdelingsmødet

På afdelingsmødet  aflægges der beretning om virksomheden og fremlægges planer for det fremtidige arbejde. Det reviderede regnskab, bestående af driftsregnskab og status, fremlægges skriftligt til afdelingsmødets god-
kendelse.

 

Stk. 2

Stemmeret

Alle afdelingens medlemmer har stemmeret ved afdelingsmødet. Organisationsmedlemmer kan deltage med 1 repræsentant pr.
organisation uden stemmeret.

 

Medlem min. en måned og betalt kontingent

Stemmeret betinges dog af, at man har været medlem i mindst 1 måned, og at kontingentet er betalt.

 

Fuldmagt er ugyldig

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Stk. 3

Valg af bestyrelse og revisorer

Afdelingsmødet vælger bestyrelsen, som har en 2-årig valgperiode. Formanden og
kassereren vælges særskilt og afgår på skift. Disse skal være myndige.

Desuden vælger afdelingsmødet minimum 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 pædagogisk leder samt 2 revisorer, som afgår på skift. Revisorerne skal være myndige.

 

Børne- og ungdomsrepræsentant i bestyrelsen

Derudover vælges for en 1-årig periode
2 børne- og ungdomsrepræsentanter.

 

Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen

Såfremt afdelingen vælger medarbejder-
repræsentant, skal vedkommende indgå som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem.

 

Stk. 4

Valg til regionårsmødet

Valg af delegerede til regionsårsmødet

Som delegerede til regionsårsmødet vælger afdelingen hvert år 4 delegerede.

 

Hvis afdelingen har flere end 30 medlemmer under 30 år, ved medlemsopgørelsen året før regionsårsmødets afholdelse, har afdelingen ret til yderligere 1 delegeret. Hvis afdelingen har flere end 60 medlemmer under 30 år, ved medlemsopgørelsen året før regionsårsmødets afholdelse, har afdelingen ret til yderligere 1 delegeret.

 

 

Valg af delegeret til landsmødet

Når landsmødet er indkaldt vælges 1 delegeret hertil.

 

Hvis afdelingen har flere end 30 medlemmer under 30 år, ved medlemsopgørelsen året før landsmødets afholdelse, kan afdelingen vælge yderligere 1 delegeret. Hvis afdelingen har flere end 60 medlemmer under 30 år, ved medlemsopgørelsen året før landsmødets afholdelse, kan afdelingen vælge yderligere 1 delegeret.

 

Valg af suppleanter

Der kan til alle tillidsposter vælges det
fornødne antal suppleanter. Disse vælges for 1 år.

 

Hvem er valgbare?

Kun medlemmer, der er til stede ved
afdelingsmødet eller har givet skriftligt tilsagn til afdelingsmødet, kan vælges.

 

Stk. 5

Fastsættelse af kontingent

Afdelingsmødet fastsætter afdelingskon-
tingentet.

 

Stk. 6

Ekstraordinært afdelingsmøde

Ekstraordinært afdelingsmøde skal afholdes, såfremt bestyrelsen eller halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer eller Landsforbundets forretningsudvalg finder det
nødvendigt.

 

Varsling af ekstraordinært afdelingsmøde

Ekstraordinært afdelingsmøde skal indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af motiveret dagsorden.

 

Adgang til ekstraordinært afdelingsmøde

Adgang til det ekstraordinære afdelingsmøde er betinget af, at man ikke skylder kontingent.

 

 

 

 

 

§6: Afdelingsbestyrelsen

 

Stk. 1

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen varetager afdelingens daglige arbejde og godkender medarbejdere og
grupper til at forestå afdelingens aktiviteter.

 

Stk. 2

Afdelingens tegningsregler

Med bindende virkning for afdelingen tegner formand og kasserer i forening afdelingen. Dette gælder også med hensyn til køb, salg og pantsætning af ejendom efter beslutning
herom på et afdelingsmøde.

 

Stk. 3

Afstemningsregler

For alle vedtagelser på afdelingsmødet, med undtagelse af vedtægtsændringer, kræves simpelt flertal. Ændringer af vedtægter kræver 2/3 flertal af de fremmødte stemmer.

Stk. 4

Information til region og Forbundskontoret

Straks efter afdelingsmødets afholdelse skal bestyrelsen indsende beretning, godkendt regnskab, samt navne og adresser på bestyrelsen og medarbejderne til regionen og Landsforbundet.

 

Stk. 5

Kassererens opgaver

Det er kassererens ansvar at holde bestyrelsen løbende orienteret om regnskab, samt ud-
arbejde et skriftligt regnskab, bestående af driftsregnskab og status, til afdelingsmødet.

Kassereren må benytte PC.(Netbank) elektronisk betaling og overførsel til og fra afd. Konti både internt og eksternt.

Herudover er det kassererens ansvar at
indsende medlemsindberetning og materialer til Landsforbundets afdelingsarkiv efter
hovedbestyrelsens beslutninger herom.

 

Stk. 6

Forretningsorden

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretnings-
orden.

 

Stk. 7

Medarbejderkort

Samtlige bestyrelsesmedlemmer, der er fyldt 15 år, skal udstyres med Landsforbundets medarbejderkort.

 

§7: Den pædagogiske virksomhed

 

Stk. 1

Gruppeledere og medarbejdere

Afdelingens pædagogiske virksomhed
bestrides under ansvar over for bestyrelsen af medlemmer, der ligeledes udstyres med Landsforbundets medarbejderkort.

 

Stk. 2

Gruppeopdeling

Afdelingens virksomhed udøves i børne-, ungdoms- og voksengrupper eller en blanding heraf, og kan være aldersrigtig eller interessebetonet tilrettelagt.

 

Stk. 3

Grupperåd

I hver gruppe kan der oprettes et grupperåd, som sammen med gruppelederen varetager gruppens planlægning og ledelse.

 

Stk. 4

Medarbejderrepræsentant til bestyrelsen

Gruppernes medarbejdere kan af sin midte vælge en repræsentant til bestyrelsen for 1 år.

 

§8: Uddannelse

Uddannelsesplan for medarbejdere

Afdelingen er ansvarlig for, at medarbejderne gennemgår et uddannelsesforløb, i overensstemmelse med den af hovedbestyrelsen vedtagne kursusstruktur, samt forpligtet til at yde økonomisk støtte og opmuntring.

 

§9: Hytter og grunde

 

Stk. 1

Disposition af ejendomme og grunde

Afdelingen disponerer selv med hensyn til salg, køb eller langvarige lejemål.

 

Information til regionen

Regionen skal orienteres om afdelingens dispositioner.

 

Stk. 2

Afdelingen hæfter alene

Kun afdelingen hæfter økonomisk og juridisk for egne dispositioner.

 

Forkøbsret

Ved salg har Landsforbundet og regionen forkøbsret, og kan underkende salg, såfremt Landsforbundet og regionen ikke har fået tilbud om køb.

§10: Selvejende institutioner

Landsforbundet skal
godkende disses vedtægter

Hvor der i forbindelse med en afdeling oprettes en selvejende institution, skal love for denne og senere ændringer godkendes af Landsforbundets hovedbestyrelse.

 

§11: Fællesledelser

Fællesledelse i en kommune

Afdelingen er tilsluttet Århus fællesledelsen

§12: Regnskab og økonomi

Regnskabsåret

Regnskabsåret er kalenderåret.

 

§13: Ophævelse

Det skal ske ved ophævelse af afdelingen

Hvis en afdeling ligger stille eller ophæves, overføres dens ejendomme til fællesledelsen, som umiddelbart kan disponere over ejen-delene. Hvor en fællesledelse ikke findes, overføres ejendelene til regionen.

 

Fællesledelsen skal forvalte værdierne i 2 år

Såfremt der efter 2 års forløb ikke er oprettet en ny afdeling, disponerer fællesledelsen over ejendelene. Fællesledelsen kan dog umiddelbart disponere over ejendele, der er direkte tabsgivende.

 

§14: Ændringer

Krav for ændringer af afdelingens vedtægter

Ændringer af afdelingens vedtægter skal ske på et afdelingsmøde og skal godkendes af mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.

 

Ændringer skal indsendes
til Landsforbundets hovedbestyrelse

For at ændringer fra disse vejledende
vedtægter er gældende, så skal de indsendes til landsforbundets hovedbestyrelse  efter behandling på afdelingsmødet.

 

Afdelingen skal behandle  ændringer i

vejledende vedtægter fra landsmødet

Afdelingen er forpligtet til at behandle Landsmødets ændringer i vejledende
vedtægter for afdelinger på det først-
kommende årsmøde efter et landsmøde.

Vedtægter
for

DUI-LEG og VIRKE
Trige Afdelinger

er vedtaget på
den 17.januar 2010.